Reguli noi pentru plata deșeurilor în Baia Mare

Publicat în Satu Mare acum 3 ani

baia mare gunoiConsilierii locali sunt chemați mâine, 11 mai, la o ședință de Consiliu Local Baia Mare prin videoconferință pentru a dezbate mai multe proiecte de hotărâre, printre care și cel privind admiterea în parte a plângerii prealabile formulate de către SC Drusal SA împotriva HCL nr. 429/2020 și pentru modificarea și completarea HCL nr. 429/2020. Este vorba despre acea Hotărâre de Consiliu Local prin care se instituia taxa specială de salubrizare și se aproba regulamentul cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Baia Mare.

Conform proiectului de hotărâre care va fi supus dezbaterii, „în acord cu prevederile legale, cu dispozițiile Regulamentului Serviciului de Salubrizare din județul Maramureș pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare și în acord cu clauzele Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare LOT 1 zona 1 – Sîrbi nr. 116/13.05.2019, prin HCL Baia Mare nr. 506/2019 s-a aprobat instituirea taxei speciale de salubrizare și regulamentul cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Baia Mare”.

„Ulterior, prin HCL Baia Mare nr. 429/2020, regulamentul cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Baia Mare s-a modificat în sensul că taxa de salubrizare este datorată de persoanele fizice care dețin în proprietate imobile în municipiul Baia Mare, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, cabinete de avocatură, cabinete medicale, cabinete notariale, precum și de alte asemenea entități care dețin în proprietate imobile în municipiul Baia Mare, ce sunt utilizate pentru desfășurarea de profesii liberale, dar și de către persoane juridice care dețin în proprietate imobile cu destinația de locuință în municipiul Baia Mare”, se arată în proiect.

SC Drusal SA avea obligația de a raporta lunar municipiului Baia Mare situația tuturor utilizatorilor care au un contract de prestări de servicii încheiat cu municipiu, însă „până la data prezentei hotărâri, SC Drusal SA nu a respectat nici dispozițiile legale și nici dispozițiile contractuale și nu a prezentat situația utilizatorilor cu care a încheiat contract de prestări de servicii. În acest context, în urma demersurilor efectuate de Municipiul Baia Mare s-a constatat că aproximativ 300 de agenți economici au declarat că nu dețin spațiu pentru amplasarea pubelelor. Cu toate că există un număr foarte mare de agenți economici care nu dețin spațiu de depozitare a pubelei proprii și duc deșeul produs la platformele destinate deșeurilor pentru persoanele fizice și cu toate că Municipiul Baia Mare nu a avut cunoștință despre existența și numărul de contracte încheiate de utilizatorii non casnici cu SC DRUSAL SA, deoarece petenta nu și-a îndeplinit obligațiile în acest sens, prin HCL Baia Mare, nr. 429/2020, nu s-a instituit obligația de a plăti taxa de salubrizare în sarcina tuturor acestor agenți economici, ci doar în sarcina anumitor entități care sunt asimilate persoanelor fizice, respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, cabinete de avocatură, cabinete medicale, cabinete notariale, precum și alte asemenea entități care dețin în proprietate imobile în municipiul Baia Mare, ce sunt utilizate pentru desfășurarea de profesii liberale”.

Dacă consilierii locali vor fi mâine de acord, atunci „contravaloarea serviciilor de colectare și transport al deșeurilor din spațiile publice amenajate in acest scop pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) va fi achitată de către Municipiul Baia Mare”. Mai mult, Primăria Baia Mare spune că nu există nicio prevedere contractuală care să oblige agenții economici să încheie contracte cu SC Drusal SA: „Așadar și această clauză contractuală scoate în evidență faptul că, pentru agenții economici nu s-a instituit obligația de a încheia contracte directe cu SC Drusal SA, ci doar posibilitatea de a încheia astfel de contracte, în funcție de modalitatea de gestionare a serviciului de salubrizare de către fiecare unitate administrativ teritorială în parte”.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere în Județul Maramureș (ADIGIDM MM) comunică faptul că respectiva hotărâre de Consiliu Local, cu precizarea că „se impune o modificare, în sensul că taxa de salubrizare nu va fi stabilită în funcție de numărul de membri sau angajați ce desfășoară profesia liberală, ci în funcție de cantitatea de deșeu pe care fiecare beneficiar estimează că o va produce”.

„S-a apreciat necesar și echitabil ca taxa de salubrizare să se datoreze și de către persoanele juridice care dețin în proprietate imobile cu destinația de locuință, taxă care se datorează pentru persoanele fizice care locuiesc în respectivele imobile. Astfel, din rațiuni de echitate, se impune ca și pentru persoanele fizice care locuiesc într-un imobil aflat în proprietatea unei persoane juridice să se achite o taxă de salubrizare stabilită în același mod și cuantum ca în cazul persoanelor fizice, respectiv a utilizatorilor casnici, deoarece, beneficiarul final al serviciului de salubrizare este persoana fizică/utilizatorul casnic care locuiește în spațiul aflat în proprietatea unei persoane juridice și nu persoana juridică care deține în proprietate imobilul”, se mai arată în proiect de hotărâre.

Consilierii locali vor decide mâine că „în cazul imobilelor ce sunt utilizate pentru desfășurarea de profesii liberale (cabinete de avocatură, birouri de expertiză, birouri notariale, birourile executorilor judecătorești, cabinete medicale, etc.) sau orice alte activități economice, obligația de a declara și achita taxa de salubrizare revine proprietarului imobilului sau utilizatorului în situația în care profesia liberală respectivă nu se desfășoară de proprietar. În acest caz, proprietarul imobilului sau utilizatorul, datorează taxa de salubrizare în funcție de cantitatea declarată și de tipul deșeurilor produse ca urmare a desfășurării profesiei liberale sau a activității economice, în situația în care nu deține spațiu de depozitare a pubelei proprii și duce deșeul produs la platformele destinate deșeurilor pentru persoanele fizice. Taxa de salubrizare efectiv datorată se stabilește ca produs între cantitatea de deșeuri declarată lunar/anual și taxa aprobată in lei/tonă pentru utilizatorii non-casnici, prin Hotărâre a Consiliului Local Baia Mare.

„În situația apariției oricărei modificări în ceea ce priveşte cantitatea deșeurilor pe care estimează că o vor produce, proprietarul imobilului sau utilizatorul, după caz, are obligația de a depune declarația rectificativă în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării respective. În cazul imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare sau în proprietatea altor instituții sau autorități publice, concesionate, închiriate, date în administrare sau în folosință, după caz,  obligația de a declara și achita taxa de salubrizare revine concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, potrivit prevederilor prezentului Regulament, în funcție de cantitatea declarată și de tipul deșeurilor produse ca urmare a desfășurării profesiei liberale sau a activității economice, în situația în care aceștia nu dețin spațiu de depozitare a pubelei proprii și duc deșeul produs la platformele destinate deșeurilor pentru persoanele fizice. Taxa de salubrizare efectiv datorată se stabilește ca produs între cantitatea de deșeuri declarată lunar/anual și taxa aprobată in lei/tonă, pentru utilizatorii non-casnici, prin Hotărâre a Consiliului Local Baia Mare”, se mai arată în documentul citat.

Taxa de salubrizare datorată de către utilizatorii non casnici pentru deșeuri umede va fi stabilită la suma de 701 lei/tonă, respectiv se va aproba taxa de salubrizare, datorată de către utilizatorii non casnici pentru deșeuri reciclabile, în cuantum de 685 lei/tonă.

Dragoș HOJDA

via Ziar de Maramureș

Etichetat cu: ,

Adaugă un comentariu
(obligatoriu)

(obligatoriu)

(obligatoriu)